ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

„Отговорност & устойчивост!“

„Отговорност & устойчивост!“

Проследяване

24h-SUPPORT
+40 727 352 661


За Hartl Carrier опазването на околната среда от съществено значение. Ние осъзнаваме, че нашата дейност като международна транспортна фирма включва и голяма екологична, и социална отговорност. Приемаме тази отговорност сериозно и естествено спазваме всички приложими закони и наредби. Още повече, ние сме ангажирани във възможно най-икономичното и икономически изгодно използване на редките ресурси. Екологичните въпроси и свързаните с тях социални фактори винаги са формирали стратегическата насоченост на компанията и ще продължат да осигуряват и в бъдеще свеждане до минимум на всякакво отрицателно въздействие върху околната среда.

Мерките, изброени по-долу, документират нашето отговорно използване на ресурси, свързани с околната среда:

  • Технологията на двигателите на превозните ни средства отговаря на най-високите актуални стандарти за изгорели газове и шумови емисии. До края на 2014 г. 50% от нашия автопарк ще съответства на емисионните стандарти Евро 6.
  • Работата по ремонт и поддръжка се извършва предимно в специализирани сервизи.
  • Използват се само щадящи околната среда лубриканти и ние гарантираме тяхното подходящо отстраняване.
  • Ние ограничаваме до минимум замърсяването, причинено от трафика на камиони чрез използване на IT-базирани системи за съставяне на графици, проследяване и навигация, както и комбиниран транспорт. Също така ограничаваме броя на предотвратими празни курсове.
  • Нашите шофьори са специално обучени в шофиране с ефективно използване на гориво.
  • Компетентността и обучението на нашите служители по въпроси, свързани с околната среда, е от изкючително значение за нас и се осъществява периодично.
  • Ние не превозваме опасни материали и така избягваме риска от инциденти, вредни за околната среда и т.н.


Стратегическо изпълнение на горепосоченото съдържание е отговорност на висшето ръководство. Неговото оперативно изпълнение се осъществява от лицето, отговорно за качеството и околната среда, управителите на сервизите и всички служители на изпълнителни или управленски позиции.